Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2018

19:33
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarudaizia rudaizia
19:33
19:12
Dziwna sprawa, że czasem okropnie się czymś przejmujemy, a okazuje się, że to nic wielkiego.
— R. J. Palacio
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamrs-cosmos mrs-cosmos
18:19
Reposted fromshakeme shakeme viarudaizia rudaizia
15:42
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee
15:42
7999 8d58 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakobiety kobiety
15:42
3022 5bd0 500
Reposted fromnezzmusic nezzmusic
15:41
8711 4342
Reposted fromtetsukun tetsukun viaPicki91 Picki91

August 19 2018

13:05
4219 01e2 500
Reposted frommrs-cold mrs-cold viahash hash
10:16
5399 d8a2 500
Reposted frommy-little-world my-little-world viaFuel Fuel
10:14
2549 8540 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viaclementiines clementiines
09:15
09:10
09:09
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tehereh Mafi "Dar Julii"
09:05
09:03
4092 20e9
09:03
0987 909d
Reposted fromursa-major ursa-major viajeszczenie jeszczenie

June 22 2018

10:13
5164 6538

June 13 2018

20:40
9212 7839 500
Reposted fromnutt nutt vianables nables
20:37

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl