Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

13:05
4219 01e2 500
Reposted frommrs-cold mrs-cold viahash hash
10:16
5399 d8a2 500
Reposted frommy-little-world my-little-world viaFuel Fuel
10:14
2549 8540 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viaclementiines clementiines
09:15
09:10
09:09
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tehereh Mafi "Dar Julii"
09:05
09:03
4092 20e9
09:03
0987 909d
Reposted fromursa-major ursa-major viajeszczenie jeszczenie

June 22 2018

10:13
5164 6538

June 13 2018

20:40
9212 7839 500
Reposted fromnutt nutt vianables nables
20:37

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
20:36
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viawiks wiks

June 09 2018

15:32
Reposted fromambermoon ambermoon viastrzepy strzepy

May 27 2018

14:40
14:37
3783 4fe5 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra

May 18 2018

13:22
Reposted frommr-absentia mr-absentia viabudas budas
13:21
Moje życie to niekończąca się wewnętrzna walka pomiędzy zamiłowaniem do świętego spokoju, a pragnieniem szalonych przygód, które zawsze idą w parze z kłopotami powodującymi chwilową zagładę mojego świata.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
13:16
0047 2594 500
Reposted fromfungi fungi viaapatyczna apatyczna
13:15
"Tęsknota to jest słowo na Ż: żarzy się, żagwi, żałuje, żebrze. Tęsknota to jest słowo na B: boli, blisko, bardzo, beznadziejnie, bez końca. Tęsknota to jest słowo na T: Ty."
- A. Janko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl